Mẫu giấy cam kết tự phá dỡ công trình

 Phương án phá dỡ công trình phải thể hiện được các biện pháp, quy trình phá dỡ; các trang - thiết bị phục vụ phá dỡ, biện pháp che chắn để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, trình tự, tiến độ, kinh phí phá dỡ.

Việc phá dỡ công trình phải do đơn vị có năng lực và kinh nghiệm thực hiện. Đơn vị phá dỡ công trình phải thực hiện theo phương án phá dỡ đã được phê duyệt, bảo đảm an toàn cho người, tài sản và các công trình lân cận. Trước khi phá dỡ, đơn vị phá dỡ phải thông báo cho Uỷ ban nhân dân cấp xã và các chủ công trình lân cận biết.

GIẤY CAM KẾT TỰ PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH
KHI NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG 1

 

Kính gởi: - Ủy ban nh ân dân phường (xã, thị trấn):

- Tôi tên:...................................................... CMND số:............................................................. 
do:.............................................................. cấp ngày................ tháng................ năm................ 
- Địa chỉ thường trú:................................... đường:.................................................................... 
Phường (xã, thị trấn):................................. huyện (thị xã):........................................................ 
Xin cam kết tự phá dỡ và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ khi nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng. 
Lý do xin cam kết: để xin phép xây dựng công trình tạm:5....................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
Tại địa chỉ:2.................................................. đường:................................................................... 
Phường (xã, thị trấn):.................................. huyện (thị xã):....................................................... 
(Thuộc lô, thửa đất số:3............................... 
Tờ bản đồ số:4........................................................................................................................... ).

………….., ngày …… tháng …… năm ……
Người làm đơn
                                                                                                              (ký tên)

 

 

Xác nhận của UBND phường (xã, thị trấn):6 
……, ngày …… tháng …… năm ……
TM. UBND PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN)
CHỦ TỊCH